30 март 2018

Годишен отчет за дейността през 2017г.

През 2017г. Сдружение с обществено полезна дейност „Обектив“ реализира проект „Младежки информационно-консултантски център – Перник“ с договор № 25-00-42/16.12.2016 г., финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020г.) от Министерството на младежта и спорта. 

В рамките на проекта бяха реализирани множество дейности, които могат да се групират в няколко области – консултации в темите „Здравословен начин на живот“ и „Кариерно развитие и предприемачески умения“, обучения в теми, които развиват личните умения и качества на младите хора или т.нар. „меки умения“, кампании и инициативи, целящи да провокират гражданската активност и творческото мислене на младежите.

Целевата група на екипа през 2017г. бе млади хора на възраст между 15 и 29г. от населените места в област Перник в рамките на общините – Перник, Трън, Брезник, Земен, Радомир и Ковачевци.

Приложено – годишен счетоводен отчет:

Баланс

ОПР