20 февруари 2017

Цел на кампанията Познаваме ли институциите?

Инициативата е свързана с обучението за включване на младите хора в местната власт. Периода на провеждане ще бъде преди и след обучението, така че да бъде пряко обвързана с темата.

Ще бъде разработена анкетна карта за това до колко младите хора познават институциите, като с нея ще бъде направено допитване до всички участници в обученията, проведени до „Обучението за местната власт и участието на младите хора във взимане на решения“, в т.ч. и с участниците него. На базата на резултатите от нея и интереса на младите хора към конкретни институции, ще бъдат разработени теми на кампанията, разделени както следва:

– местна власт – кмет, общински съвет, администрация;

– държавна власт на местно ниво;

– държавна власт на национално ниво.

Резултатите от анкетите и разработените теми за кампанията ще бъдат представени в „Информационен ден за организации и институции“. В интернет сайта ще бъде създадена рубрика, в която периодично ще се публикува информация за една институция, или група от институции, по разбираем за младите хора начин. Ще бъдат изработени информационни материали по отделните теми на кампанията – по един флаер за институция /или група от институции/, като в края на кампанията от всички флаери ще бъде направена „Тетрадка на властта“. Младежите, участващи в обучението, ще бъдат подкрепени да организират минимум две информационни срещи за познаване на институциите в своите младежки общности – по тяхно предложение на аудиторията и мястото В края на кампанията ще бъде обявен конкурс за есе на тема „Жив ли е днес Алеко?“ /Алеко Константинов/, с което ще бъде отправена провокация към младите хора да направят паралел между изучаваните от тях тях литературни произведения и информацията им за властта в тяхното съвремие.