Проектът на сдружение „Обектив“ е насочен към млади хора от област Перник на възраст между 15 и 29 г., към лица-активно работещи в/с младежки организации, както и към млади хора в неравностойно положение.
Екипът на МИКЦ Перник цели да предостави на младите хора широка палитра от знания и умения, които те ще получат чрез различни с темите си обучения, консултации и информационни услуги, във формална и неформална среда. Този тип образование повишава социалната отговорност и активност на младите хора, учи ги на критично мислене и е в подкрепа на тяхното личностно развитие. Целта проекта е да мотивира младите хора да се грижат сами за собственото си развитие и да стимулира ангажимента им с дейности в собствения квартал, училище или общност. Както и да развие капацитет на младежки организации, които предоставят услуги и работят за млади хора.
Целите ще бъдат постигнати чрез последователни дейности в няколко основни форми: предостяване на информационни услуги чрез различни комуникационни канали, предоставяне на консултации по теми от интереса и ежедневните потребности на младите хора, обучения по различни теми, имащи отношение към личното и организационно развитие на младите хора. Всички избрани теми са вследствие от досегашната дейност на МИКЦ Перник – надградени са вече реализирани и са добавени нови, в контекста на дейностите от 2007 г. до момента. Включени са: запознаване на младите хора с дейността на институциите, кариерно ориентиране, здравословен начин на живот, изграждане на базови умения за работа в екип, презентационни умения, лидерство, младежка работа и доброволчество, предприемачество и други. Включена е и специална кампания „Перник на младите“, целяща да предостави интернет пространство за изява на млади хора.